Enjoy A Luxury Experience
Primis hac auctor curabitur consequat sociosqu massa rutrum nascetur condimentum interdum ex.
Discover More
Make Your Stay Memorable
Primis hac auctor curabitur consequat sociosqu massa rutrum nascetur condimentum interdum ex.
Discover More
Fully enjoy your stay with us
Primis hac auctor curabitur consequat sociosqu massa rutrum nascetur condimentum interdum ex.
Discover More
Previous
Next

Privacy Policy

 1. Information Collected: We collect personal information from clients securely and for lawful purposes, including names, addresses, phone numbers, and other necessary information to process the reservation.

 2. Data Retention: Clients’ personal information is carefully and securely stored, and not shared with third parties without their consent, except as required by law.

 3. Contact: We may use the information provided by clients to contact them regarding their reservation, as well as to send notifications and special offers for our services.

 4. Data Security: We take necessary measures to protect clients’ information from loss, misuse, or unauthorized access.

Terms of Use

 1. Reservations and Payment: Reservations are non-refundable. Clients must pay for their reservation in full before it is confirmed.

 2. Payment: The hotel reserves the right to pre-authorize payment from clients’ cards to secure the reservation. If payment is unsuccessful, the reservation is not confirmed, and availability is not guaranteed.

 3. Changes and Cancellations: Clients may request changes to their reservation or cancellations, but additional fees or other conditions may apply depending on the specified cancellation policy for each reservation.

 4. Legal Obligations: Clients agree to respect and abide by the laws and regulations of the country during their stay at the hotel.

 5. Website Usage: Clients acknowledge that the use of our website is subject to the terms and policies outlined herein.

Politikat e Privatësisë

 1. Informacioni i mbledhur: Ne mbledhim informacion personal nga klientët në mënyrë të sigurt dhe për qëllime të ligjshme, duke përfshirë emrin, adresën, numrin e telefonit, dhe informacione të tjera të nevojshme për të kryer rezervimin.

 2. Ruajtja e Informacionit: Informacioni personal i klientëve ruhet me kujdes dhe siguri, dhe nuk ndahet me palë të treta pa miratimin e tyre, përveç nëse kërkohet nga ligji.

 3. Kontaktimi: Ne mund të përdorim informacionin e dhënë nga klientët për të bërë kontakt në lidhje me rezervimin, si dhe për të dërguar lajmerime dhe oferta të veçanta për shërbimet tona.

 4. Siguria e të Dhënave: Ne ndërmarrim masat e nevojshme për të mbrojtur informacionin e klientëve nga humbja, keqperdorimi, ose aksesi i paautorizuar.

Kushtet e Përdorimit

 1. Rezervime dhe Pagesa: Rezervimet janë të përjashtuara nga politika e rimbursimit (“no refunds”). Klientët duhet të paguajnë për rezervimin e tyre në mënyrë të plotë përpara se të konfirmohet.

 2. Pagesa: Hoteli ka të drejtën të përjashtojë pagesën nga kartat e klientit paraprakisht për të siguruar rezervimin. Nëse pagesa nuk kryhet me sukses, rezervimi nuk konfirmohet dhe nuk garanton disponueshmërinë.

 3. Ndryshimet dhe Anulimet: Klientët mund të kërkojnë ndryshime në rezervim ose anulime, por mund të aplikohen tarifa shtesë ose kushte të tjera në varësi të politikës së anulimit të specifikuar për çdo rezervim.

 4. Detyrimet Ligjore: Klientët pranojnë të respektojnë dhe të zbatohen për ligjet dhe rregulloret e vendit gjatë qëndrimit në hotel.

 5. Përdorimi i faqes uebi: Klientët pranojnë që përdorimi i faqes sonë uebi është në përputhje me kushtet dhe politikat e përcaktuara këtu.